ระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ในกรณีที่ผู้สมัครเคยสมัครห้องโครงการพิเศษแล้วสอบไม่ผ่าน ไม่ต้องแจ้งความจำนงใหม่
สามารถนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดิม/เลขที่เอกสารเดิม มาสมัครห้องเรียนทั่วไปได้ในวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
หมายเลขประจำตัวประชาชน:
คำนำหน้านาม:
ชื่อ:
นามสกุล:
วันเกิด:
เพศ:
ชาย
หญิง
เชื้อชาติ:
สัญชาติ:
ศาสนา:
บ้านเลขที่:
หมู่ที่:
ซอย:
ถนน:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
รหัสไปรษณีย์:

- ข้อมูลผู้ปกครอง -

ความเกี่ยวพันกับนักเรียน:
หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง:
คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง:
อายุ:
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง:
อาชีพ:
สถานที่ทำงาน:

- การสมัคร -

จบจากโรงเรียน:
จบจากจังหวัด:
จบจากอำเภอ:
จบจากตำบล:
จบการศึกษาระดับชั้น:
จบการศึกษาปีการศึกษา:
เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา:
แผนการเรียน/ประเภท:

วันที่แจ้งความจำนง: