สถิติผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม (โควต้า)

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

วันที่
แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
(รับ 36 คน)
คณิต-ภาษา-สังคม
(รับ 72 คน)
ภาษาจีน
(รับ 36 คน)
ทั่วไป
(รับ 36 คน)
รวม
12 มีนาคม 2562
22
58
22
0
102
13 มีนาคม 2562
9
8
6
3
26
14 มีนาคม 2562
4
3
6
1
14
15 มีนาคม 2562
2
0
4
0
6
รวม
37
69
38
4
148

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา