รายการแจ้งซ่อมออนไลน์จำนวน 133  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
นางสาวธนัชญา เพ็งสกุล 2019-12-10 / 19:25 นักเรียน บัตรหาย
นางสาวธนัชญา เพ็งสกุล 2019-12-10 / 19:25 ครู บัตรหาย
ศิรินาถ 2019-09-13 / 08:27 ครู โปรเจ็กเตอร์ไม่ทำงาน
กชกร นาคประสิทธิ์ 2019-09-03 / 06:59 นักเรียน บัตรนักเรียนหายคะ
นางยุพาพร เกิดขุมทอง 2019-01-28 / 11:25 ครู คอมพิวเตอร์ เสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
นางยุพาพร 2019-01-28 / 11:19 ครู คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสีย 1 เครื่อง
   ค้นหาข้อมูลตามกลุ่มผู้แจ้ง