ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
วันจันทร์ 11.50 น. / วันพุธ 13.30-14.20 น. / วันศุกร์ 10.10-11.00 น.
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
วันศที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30-14.20น.
ในคาบวันพุธและวันพฤหัสบดีให้นักเรียนรับใบความรู้และใบงาน หากสงสัยหรือมีปัญหาพบกันทางโอเพ้นท์แชทในวันศุกร์
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
4 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร 08.30-09.20 น. (คาบ 1)
5 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันจันทร์08.30-09.20,วันพฤหัสบดี11.50-12.40,วันศุกร์14.20-15.10
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ 9.30-10.10
รัตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
7 พ21104
ปิงปอง
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 11:50-12:40 น.
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ11.50-12.40 และศ. 12.40-13.30
9 ง21103
การงานอาชีพ 1
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพฤหัสบดี 13.30 น.- 14.20 น.
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันจันทร์ เวลา 9.20-10.10 น.
11 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 10.10 - 11.00, วันอังคาร เวลา 09.20 - 10.10, วันพฤหัสบดี เวลา 12.40 - 13.30
12 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันพุธ 08.30-09.20
13 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 10.10-11.00 น.
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli