ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
วันอังคาร 08.30-09.20 น. / วันพุธ 10.10-11.00 น. / วันพฤหัสบดี 09.20-11.10 น.
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
-
Zoom
-
จันทร์คาบ 7 เวลา 13.30-14.20 วันอังคารคาบ 5 เวลา 9.20-10.20 วันพุธคาบ 1 เวลา 8.30-9.20
นักเรียน เรียนตามตารางเรียน มีการเช็คชื่อ เก็บคะแนน
3 ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
วันจันทร์ 10:10 - 11:00, วันอังคาร 10:10 - 11:00
4 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
เข้ากลุ่ม
-
ให้นักเรียนติดตามรายละเอียดในเฟสกลุ่มนะครับ
5 ว21202
เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
(1 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
6 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
13.30-14.20
7 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
amkasav
-
-
-
10.10-11.00 ทุกวันศุกร์
8 พ21104
พลศึกษา(ปิงปอง)
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
พฤหัส 13.30-14.20
9 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่7ม.ค.64
10 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
จ.12.40-13.30 น.และอ.12.40-13.30 น.
11 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
ศุกร์  14.20-15.10
12 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 10.10-11.00 น.
13 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันจันทร์ 11.50-12.40 วันพุธ 09.20-10.10 วันศุกร์ 8.30- 9.30
14 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
พฤหัสบดี เวลา 14.20 - 15.10
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
15 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พฤหัสบดี 12.40-13.30 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli