ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
วันอังคาร 09.20-10.10 น. / วันพุธ 13.30-14.20 น. / วันพฤหัสบดี 10.10-11.00 น.
2 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
พ. 10.10-11.00น. , พฤ. 08.30-09.20น. , ศ. 11.50-12.40น.
3 ว21102
วิทยาศาตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร
-
-
-
-
Zoom
-
วันอังคาร 10.10-11.00 น. / วันศุกร์ 08.30-10.10 น.
นักเรียนทุกคนถือปฏิบัติดังนี้ 1)นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์วิชาของตนเอง 2)เช็คชื่อก่อนเรียน เวลารายงานตัว 10 นาที เริ่มจากเวลาเข้าคาบเรียน มาช้าเช็คสาย ไม่รายงานตัวเช็คขาด 3) ติดตามการสอน ภาระงาน และการสอบผ่านไลน์กลุ่ม มีข้อสงสัยติดต่อครูตัย 095-4184309
4 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 13.30-14.20 น. (คาบ 7)
5 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันจันทร์11.50-12.40,วันพฤหัสบดี09.20-10.10,วันศุกร์12.40-13.30
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่5ม.ค.64และ12ม.ค.64
วันที่5ม.ค.64เป็นการทดลองสอนออนไลน์
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ 11.50-12.40
ตามตารางเรียน
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
จ.09.20-10.10 และ อ.11.50-12.40
9 ง21103
การงานอาชีพ 1
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพุธ 12.40 น.- 13.30 น.
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพุธ เวลา 11.50-12.40 น.
11 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
12 ญ20202
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
-
-
-
12:40-14:20
ให้นักเรียนรับใบงานผ่านไลน์ ตามผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1
13 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
จ. 08:30-09:20, พ. 09:20-10:10, ศ. 10:10-11:00
line.me/ti/g/MPO0w9Fe1C
14 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 13.30-14.20 น.
15 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli