ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21104
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฝากติดตามการสอนด้วยครับ
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
-
Zoom
-
อังคารคาบ 1 เวลา 8.30-9.20 พฤหัสบดีคาบ 2 เวลา 9.20-10.10 ศุกร์คาบ 7 เวลา 13.30-14.20
เรียนตามตารางเรียน มีการเช็คชื่อ เก็บคะแนน
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ตามตารางเรียนของนักเรียน
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
14.20-15.10
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันศุกร์11.50-12.40
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่7ม.ค.64
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ 12.40-13.30
ตามตารางเรียน
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
พุธ 08.30-09.20 น. และศุกร์ 08.30-09.20 น.
9 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
พฤหัสบดี  10.10-11.00
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 8.30-9.20 น.
11 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พ.10.10-11.00 พฤ.13.30-14.20
12 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันอังคาร 9.20-10.10 วันพฤหัส 08.30-09.30 วันศุกร์ 9.20-10.10
13 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
อังคาร เวลา 13.30 - 14.20
*** ให้นักเรียนทุกคนเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะคะ *** - แต่ละคาบอาจจะมีคลิปวิดีโอเป็นภาพให้นักเรียนดูหรืออาจจะเป็นคลิปเสียงให้นักเรียนฟังก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะ - หลังจากนั้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form ส่งครูเป็นรายวันค่ะ - กรณีที่ไม่ได้ทำใน Google
14 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 14.20-15.10 น.
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli