ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21104
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฝากติดตามการสอนด้วยครับ
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
-
Zoom
-
อังคารคาบ 2 เวลา 9.20-10.10 พุธคาบ 2 เวลา 9.20-10.10 ศุกร์คาบ 1 เวลา 8.30-9.20
นักเรียนเรียนตามตารางเรียน มีการเช็คชื่อ และเก็บคะแนน
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
4 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ 08..30-09.20 น. (คาบ 1)
5 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันอังคาร12.40-13.30,วันพุธ11.50-12.40,วันพฤหัสบดี
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่8ม.ค.64
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ 13.30-14.20
ตามตารางเรียน
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
จันทร์ 11.50-12.40น. และศุกร์ 11.50-12.40 น.
9 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
พุธ  8.30-9.20
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันศุกร์ เวลา 14.20-15.10 น.
11 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พฤ.11.50-12.40 ศ.12.40-13.30
12 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันอังคาร 10.10-11.00 วันพุธ 10.10-11.00 วันศุกร์ 10.10-11.00
13 อ20210
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
พุธ 13.30- 14.20
14 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 13.30-14.20 น.
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli