ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
วันอังคาร 11.50-12.40 น. / วันพุธ 12.40-13.30 น. / วันศุกร์ 08.30-09.20 น.
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.10 -11.00 น.
ในคาบของวันจันทร์และวันอังคารให้นักเรียนเข้ารับใบความรู้และใบงานในไลน์คณิต 1|8 หากสงสัยพบกันในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม ทางโอเพ้นท์แชท
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ตามตารางเรียนของนักเรียน
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
11.50-12.40
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
vctgwie
-
-
-
12.40-13.30 ทุกวันศุกร์
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่6ม.ค.64
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ12.40-13.30
ตามตารางเรียน
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พฤหัสฯ13.30-14.20และ10.10-11.00
9 ง21103
การงานอาชีพ 1
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
เข้ากลุ่ม
-
วันศุกร์ เวลา 14.20-15.10 น
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพุธ เวลา 9.20-10.10น.
11 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
อ. 09:20-10:10, พฤ. 12:40-13:30, ศ. 10:10-11:00
line.me/ti/g/bLXa38a_0_
12 อ20210
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันจันทร์ 09.20-10.10
13 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 11.50-12.40 น.
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli