ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21104
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฝากติดตามการสอนด้วยครับ
2 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
จ. 08.30-09.20น. , พฤ. 09.20-10.10น. , ศ. 08.30-09.20น.
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
12.40-13.30
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันอังคาร13.30-14.20
6 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
วันที่11ม.ค.64
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
พุธ 13.30-14.20 น. และ ศุกร์ 09.20-10.10 น.
9 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
พฤหัสบดี  12.40-13.30
10 ว21261
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 10.10-11.00 น.
11 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.08.30-09.20 พฤ.10.10-11.00
12 อ20210
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันพฤหัส 14.20-15.10
13 อ21102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 11.50 - 12.40,วันพุธ เวลา 10.10น. - 11.00น. , วันศุกร์ เวลา 10.10 - 11.00
14 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 12.40-13.30 น.
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli