ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์
-
-
-
วันอังคาร 10.10-11.00 วันพุธ 12.40-13.30 วันศุกร์ 11.50-12.40
2 ค22102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
วันพุธ 13:30 - 14:20 วันพฤหัสบดี 09:20 - 10:10 วันศุกร์ 9:20 - 10:10
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
จันทร์ 8.30-10.10 / พฤหัส 13.30-14.20
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
ศุกร์ คาบ 6 12:40-13:30 น.
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
จ. 13.30-14.20น./พฤ.11.50-12.40น./ศ.10.10-11.00น.
6 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
7ม.ค.64
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 09:20-10:10 น.
8 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
พฤหัสบดี 10.10 ศุกร์ 14.20
9 ง22130
การงานอาชีพ2
(1 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
เข้ากลุ่ม
-
จันทร์ 12.40-13.30น.,อังคาร 8.30-9.20น.
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันพฤหัสฯ เวลา 12.40 - 13.30 น.
11 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
45nabal
-
-
-
พ. 09.20-11.00
12 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
จ. 11.50-12.40 อ. 12.40-13.30 พ. 08.30-09.20
13 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.11.50-12.40 พ.11.50-12.40
14 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
อังคาร 13.30-14.20 น.
15 อ20212
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวปวีณา โอชารส
-
-
-
ตามตารางเรียน
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "2/7" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/1Oy3CUw27XB66HKYhfZ2Xg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli