ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ เวลา 12.40-13.30 น. วันพุธ เวลา 08.30-09.20 น. วันศุกร์ เวลา 8.30-9.20 น.
2 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
จ 08:30-09:20 อ 09:20-10:10 ศ 09:20-10:10 น.
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
วันพุธ เวลา11.00-11.50น. และวันพฤหัสบดี เวลา 8.30- 10.10น.
ให้นักเรียนทุกคนเข้าแอพ discord หรือกดลิ้งค์ discord.gg/hTT33szvMu
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
จันทร์ 11.00-11.50 น.
5 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันจันทร์ 13.30-14.20
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 09:20-10:10 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
10.10-11.00 น./11.00-11.50 น.
-
9 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันอังคาร 11.00-11.50
10 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
พ. 08.30-10.10
-
11 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
lpkpunw
-
-
-
ตามตารางเรียน
12 อ 23102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
-
-
-
วันอังคาร เวลา 10.10 - 11.00, วันพฤหัสบดี เวลา 10.10 - 11.00 , วันศุกร์ เวลา 11.00 - 11.50
13 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
ศุกร์ 12.40-13.30 น.
14 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/10" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/E5v9rAh4gsY84j_3jeYBeg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli