ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
จันทร์ 08.30-09.20,อังคาร 09.20-10.10,พุธ 13.30-14.20
2 ค23102
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
จ. 11.00-11.50 , พ. 08.30-09.20 , พฤ. 08.30-09.20
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
เข้ากลุ่ม
-
ให้นักเรียนติดตามรายละเอียดในเฟสกลุ่มนะครับ
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
09.20-10.10
5 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
2yxfvdt
-
-
-
วันที่มีคาบเรียน
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
8ม.ค.64
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 08:30-09:20 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
อ. 08.30-09.20 , ศ. 09.20 - 10.10
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
9 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันพฤหัสบดี 12:40-13:30
10 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
พฤ. 10.10 - 11.50
-
11 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
วันจันทร์ 09.20-10.10 / วันอังคาร 10.10-11.00 / วันพุธ 12.40-13.30
12 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
eknd5zk
-
-
-
ตามตารางเรียน
13 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
ศุกร์ 13.30-14.20 น.
14 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/5" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/F_VR73xAcJvIiO1-yYatKA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
15 ง23342
การปลูกไม้ผลประเภทล้มลุก
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli