ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
อังคาร 10.10-11.00,พุธ 9.20-10.10,ศุกร์ 9.20-10.10 น.
2 ค23102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
จ 09:20-10:10 อ 08:30-09:20 พ 08:30-09:30 น.
3 ว23102
วิทยาศาตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร
-
-
-
-
Zoom
-
วันพุธ 10.10-11.00 น. / วันศุกร์ 10.10-11.50 น.
นักเรียนทุกคนถือปฏิบัติดังนี้ 1)นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์วิชาของตนเอง 2)เช็คชื่อก่อนเรียน เวลารายงานตัว 10 นาที เริ่มจากเวลาเข้าคาบเรียน มาช้าเช็คสาย ไม่รายงานตัวเช็คขาด 3) ติดตามการสอน ภาระงาน และการสอบผ่านไลน์กลุ่ม มีข้อสงสัยติดต่อครูตัย 095-4184309
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
11.00-11.50
5 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ 11.00-11.50 น.(คาบ 4),วันพุธ11.00-11.50 น.(คาบ 4),วันพฤหัสบดี 10.10-11.30 น.(คาบ 3)
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
12ม.ค.64
วันที่ 5 ม.ค. 64 ทดลองใช้
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 10:10-11:00 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
จ. 13.30-14.20 , ศ. 13.30-14.20
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
9 ว23262
ออกแบบและเทคโนโลยี 6
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันจันทร์ 08.30-09.20
10 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
พฤ. 08.30-10.10
-
11 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
วันอังคาร 11.00-11.50 / วันพุธ 13.30-14.20 / วันศุกร์ 12.40-13.30
12 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
yhsoywx
-
-
-
ตามตารางเรียน
13 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
พฤหัสบดี 14.20-13.30 น.
14 อ20214
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางนวลนภา ชอุ่มวรรณ
-
-
-
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ม3/9" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ line.me/ti/g2/A3JeWsc9xT_QOA-xrHqmew?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
รวมทั้งหมด 14 รายวิชา

 

>
Italian Trulli