ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันจันทร์ 10.10-11.00น. / วันพุธ 08.30-09.20 น.
2 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
อังคาร(8.30-09.20) , พฤหัส(08.20-09.20)
3 ค31202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
-
-
4 ค30201
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
(1 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
-
-
5 ว30242
ชีววิทยา2
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
อ10.10-11.00/ศ08.30-10.10
6 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางอังคณา จงรักษ์วิทย์
-
-
-
-
-
-
วันพฤหัสบดี คาบที่ 3-4
ติดตามรายละเอียดการเรียนผ่านทางไลน์กลุ่ม และให้นักเรียนโหลดแอพ zoom ให้เรียบร้อย
7 ว30223
เคมี2
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
จ. 08.30-10.10น. พ.11.00-11.50น.
ติดต่อเพิ่มทางอีเมลล์ chatuporn44@gmail.com
8 ว30272
ชีววิทยา 2
(1 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
Meet
เข้ากลุ่ม
-
วันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 16.30 น.
นักเรียนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ทั้งในแชทกลุ่มและแชทส่วนตัวได้
9 ว30202
ฟิสิกส์2
(2 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.10 น. / วันศุกร์ เวลา 12.40-14.20 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารต่าง ๆ การเรียนการสอนและชิ้นงาน ใบงาน ในกลุ่มไลน์ line.me/ti/g2/S7n24mUL2dVbH205UA9YCQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
10 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อังคาร 12.40-13.30 น. พฤหัสบดี 12.40-13.30 น.
11 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
12 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ 14.20-15.10
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
13 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
10.10-11.00 น.
-
14 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันจันทร์ 13.30-15.10
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
15 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
อ. 09.20-10.10
16 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พุธ 9.20-10.10 ศุกร์ 11.00-11.50
17 ก31906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พุธ 12:40-13:30 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli