ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันจันทร์ 13.30-14.20น. / วันพฤหัสบดี 08.30-09.20 น.
2 ค31202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
-
-
-
จันทร์คาบ6,พุธคาบ4พฤหัสบดีคาบ4,ศุกร์คาบ3
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
อังคาร(9.20-10.10) , พฤหัส(10.10-11.00)
4 ว30202
ฟิสิกส์ 2
(2 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
-
-
อ 12.40-14.20 ศ 08.30-10.10
5 ว30242
ชีววิทยา2
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
พ08.30-10.10/ศ11.00-11.50
6 ว30223
เคมี2
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
อ.10.10-11.50น. พ.10.10-11.00น.
ติดต่อเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ chatuporn44@gmail.com
7 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
พฤ.12.40-14.20น.
ติดต่อเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ chatuporn44@gmail.com
8 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พฤหัสบดี 09.20-10.10 น. ศุกร์ 14.20-15.10 น.
9 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 14.20-15.10 น. (คาบ 8)
10 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ 13.30-14.20
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
11 ศ31102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
จ. 11.00-11.50
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
12 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30 - 10.10 น.
13 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
พ. 13.30-14.20
14 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
15 ก31906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
ศุกร์ 12:40-13:30 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli