ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30215
วรรณกรรมท้องถิ่น
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ 08.30-09.20
2 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
วันอังคาร เวลา 09.20-10.10 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.20-10.10 น.
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
พุธ(10.10-11.00) , ศุกร์(10.10-11.00)
4 ค31204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเอกชัย อะหลีแอ
-
-
-
จ 10.10-11.00 น. อ10.10-11.00 น. พ 08.30-09.20น.
เช็คชื่อ 5 นาที ก่อนเข้าเรียน
5 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางอังคณา จงรักษ์วิทย์
-
-
-
-
Zoom
-
วันศุกร์คาบที่ 1-2
ติดตามรายละเอียดการเรียนผ่านทางไลน์กลุ่ม และให้นักเรียนโหลดแอพ zoom ให้เรียบร้อย
6 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
จันทร์ 12.40-13.30 น. พฤหัสบดี 13.30-14.20 น.
7 ส31222
การปกครองท้องถิ่นของไทย
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
8 ส31104
ประวัติศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
วันพุธ 08.30-09.20น.
ให้นัดเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
9 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ 13.30-14.20
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
10 พ30204
บาสเกตบอล
(1 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
-
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
11 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
12.40-13.30 น.
-
12 ศ30213
วงดนตรีเครื่องสาย 2
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
พุธ 12.40
13 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันศุกร์12:40-14:20
14 ญ30202
ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
-
-
12:40-14:20
ให้นักเรียนรับใบงานในกลุ่มไลน์ ตามผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1
15 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
ศ. 11.00-11.50
16 จ30202
ภาษาจีน2
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
3kk3r5e
-
-
-
ตามตารางเรียน
17 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
จันทร์ 9.20-10.10 อังคาร 8.30-9.20
18 อ30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันพฤหัส 12.40-13.30 วันศุกร์ 14.20-15.10
19 ก31906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
อังคาร 13:30-14:20 น.
รวมทั้งหมด 19 รายวิชา

 

>
Italian Trulli