ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30215
วรรณกรรมท้องถิ่น
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ 13.30-14.20
2 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันจันทร์ 12.40-13.30น. / วันพฤหัสบดี 09.20-10.10 น.
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
พุธ(08.30-09.20) , ศุกร์(08.30-09.20)
4 ค31204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเอกชัย อะหลีแอ
-
-
-
พ 09.20 - 10.10น. พฤ 12.40-13.30 น. ศ11.00 -11.50 น.
เช็คชื่อ 5 นาที ก่อนเข้าเรียน
5 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
จ.10.10-11.50 น.
ติดต่อเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ chatuporn44@gmail.com
6 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
จันทร์ 12.40-13.30 น. พฤหัสบดี 13.30-14.20 น.
7 ส31222
การปกครองท้องถิ่นของไทย
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
8 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
วันพุธ10.10-11.00
9 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ09.20-10.10
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
10 พ30204
บาสเกตบอล
(1 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
11 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
จ. 08.30 - 09.20
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
12 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันอังคาร 12:40-14:20
13 อ30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
ศ. 10.10-11.00
15 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
16 ก31906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
อังคาร 08:30-09:20 น.
17 จ30202
ภาษาจีนพื้นฐาน2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli