ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30215
วรรณกรรมท้องถิ่น
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันอังคาร 08.30-09.20
2 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันจันทร์ 09.20-10.10น. / วันพฤหัสบดี 12.40-13.30 น.
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
พุธ(09.20-10.10) , ศุกร์(09.20-10.10)
4 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางอังคณา จงรักษ์วิทย์
-
-
-
-
Zoom
-
วันพฤหัสบดีคาบที่ 3-4
ติดตามรายละเอียดการเรียนผ่านทางไลน์กลุ่ม และให้นักเรียนโหลดแอพ zoom ให้เรียบร้อย
5 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อังคาร 13.30-14.20 น. พุธ 08.30-09.20
6 ส31104
ประวัติศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
Line Open chat
วันอังคาร 10.10-11.00 น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในกลุ่มไลน์
7 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ 08.30-09.20
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
8 พ30204
บาสเกตบอล
(1 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
9 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
-
-
-
13.30-14.20 น.
10 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันศุกร์ 12.40-14.20
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/wit-m4
11 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
พฤ. 14.20-15.10
12 จ31202
ภาษาจีนระดับต้น 2
(2 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
จ.คาบ 3-4 เวลา 10.10-11.50ศ.คาบ 3-4 เวลา 10.10-11.50
จ.คาบ 3-4 ศ.คาบ 3-4
13 จ20206
ภาษาจีน2
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
7z24zlb
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร 9.20-10.10 พฤหัสบดี 11.00-11.50
15 อ30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
วันอังคาร 11.00-11.50 วันพุธ 11.00-11.50
16 ก31906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
ศุกร์ 14:20-15:10 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli