ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30215
วรรณกรรมท้องถิ่น
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ 09.20-10.10
2 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30-09.20น. วันพฤหัสบดี เวลา 12.40-13.30 น.
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
อังคาร(10.10-11.00) , พฤหัส(09.20-10.10)
4 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
ศ. 08.30-10.10 น.
ติดต่อเพิ่มเติมผ่านอีเมลล์ chatuporn44@gmail.com
5 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พุธ 09.20-10.10น. พฤหัสบดี 14.20-15.10 น.
6 ส31104
ประวัติศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
-
-
-
วันอังคาร 11.00-11.50น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารในไลน์กลุ่ม
7 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ 08.30-09.20
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
8 พ30204
บาสเกตบอล
(1 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
9 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
ศ. 12.40-13.30
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
10 ง31422
เบเกอรี่
(2 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
พุธ  10.10-11.50
11 ง30262
ช่างปูน
(2 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
-
-
พุธ10.10-11.50น.,ศุกร์ 10.10-11.50น.
12 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 10.10 - 11.50 น.
13 อ30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
พฤ. 13.30-14.20
15 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
16 จ30202
ภาษาจีน2
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
w5svmho
-
-
-
ตามตารางเรียน
17 ก31906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พฤหัส 10:10-11:00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli