ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
-
-
-
พุธคาบ6,พฤหัสบดีคาบ6
3 ค30202
คณิตศาสตร์ประยุกต์2
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
อังคาร(15.30-16.30) , พฤหัส(15.30-16.30)
4 ค32202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
5 ว30243
ชีววิทยา3
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
จ11.00-11.50/พฤหัส08.30-10.10
6 ว30223
เคมี 3
(1.5 หน่วย)

นางอังคณา จงรักษ์วิทย์
-
-
-
-
Zoom
-
วันจันทร์ คาบที่ 2 / วันอังคาร คาบที่ 6-7
ติดตามรายละเอียดการเรียนผ่านทางไลน์กลุ่ม และให้นักเรียนโหลดแอพ zoom ให้เรียบร้อย
7 ว30274
Physics4
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
zmeiqi3
Meet
-
-
วันจันทร์ /วันพุธ เวลา 15.30-16.30 น.
8 ว30204
ฟิสิกส์4
(2 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
วันอังคาร 8.30 - 10.10 น. วันพุธ 10.10 - 11.50 น.
9 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
10 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ 10.10-11.00
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
11 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
พฤหัสฯ14.20-15.10 น.
12 I30202
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
พ. 08.30-10.10
ให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มให้ครบนะค้ะ
13 ว30262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันศุกร์ 12.40-14.20
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
14 ง32102
การงานอาชีพ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
puijn55
Meet
-
-
พฤหัสบดี 10.10-11.00 น.
ให้นักเรียนติดตามกิจกรรมการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ครูมด sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci/home?authuser=3
15 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
16 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
17 ก32906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พฤหัส 13:30-14:20 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli