ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
-
-
-
พฤหัสบดีคาบ2,ศุกร์คาบ1
3 ค32202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30204
ฟิสิกส์4
(2 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
-
-
-
จ 08.30-10.10 ศ 13.30-15.10
-
5 ว30243
ชีววิทยา3
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
อ08.30-10.10/พฤ12.40-13.30
6 ว30223
เคมี 3
(1.5 หน่วย)

นางอังคณา จงรักษ์วิทย์
-
-
-
-
Zoom
-
วันจันทร์ คาบที่ 6/วันศุกร์ คาบที่ 3-4
ติดตามรายละเอียดการเรียนผ่านทางไลน์กลุ่ม และให้นักเรียนโหลดแอพ zoom ให้เรียบร้อย
7 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
8 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ 09.20-10.10
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
9 I20202
การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10.10 - 11.50 พ.
10 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
จันทร์ 11.00-11.50 น.
11 ว30262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 13.30 - 15.10
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
12 ง32102
การงานอาชีพ
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
wjdcuu4
-
-
-
จ. 10.10-11.00
13 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 อ30217
สนทนาภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
15 ก32906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
อังคาร 11:00-11:50 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli