ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ท30217
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันศุกร์ 08.30-09.20
3 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
-
-
-
พุธคาบ1,พฤหัสบดีคาบ1
4 ค32204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
จ 12:40-13:30 พ12:40-13:30 พฤ 09:20-10:10 น.
5 ว30104
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
3ofmdev
Meet
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30-10.10 น.
6 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
7 ส32223
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันศุกร์ 11.00-11.50 น. (คาบ 4)
8 พ30201
พลศึกษา(วอลเลย์บอล)
(1 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
อังคาร 13.30-14.20 วันศุกร์ 12.40-13.30
9 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ 08.30-09.20
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
10 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
จันทร์ 13.30-14.20 น.
11 ศ30215
วงดนตรีปี่พาทย์ 2
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
เข้ากลุ่ม
-
พฤหัสบดี 13.30
12 ว30262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันพุธ 10.10 - 11.50
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
13 ง32102
การงานอาชีพ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
35mvjcu
Meet
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 11.00-11.50 น.
ให้นักเรียนติดตามกิจกรรมการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ครูมด sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci/home?authuser=3
14 I30202
IS
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
35mvjcu
Meet
-
-
วันศุกร์ เวลา 13.30-15.10
ให้นักเรียนติดตามกิจกรรมการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ครูมด sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci/home?authuser=3
15 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันอังคาร 09.20-10.10 , วันพุธ 13.30-14.20
16 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
17 ญ30204
ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
-
-
13:30-15:10
ให้นักเรียนรับใบงานทางไลน์ ตามผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
18 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
19 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว              
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร 12.40-13.30 พฤหัสบดี 10.10-11.00
20 ก32906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
อังคาร 10:10-11:00 น.
รวมทั้งหมด 20 รายวิชา

 

>
Italian Trulli