ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ท30217
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันศุกร์ 10.10-11.00
3 ค32102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5
(1 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
พ.10.10-11.00 , ศ.11.00-11.50
4 ค32204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
จ 13:30-14:20 พ 13:30-14:20 พฤ 10:10-11:00 น
5 ว30104
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
eyaoa3z
Meet
-
-
วันศุกร์ เวลา 13.30-15.10 น.
6 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
7 ส32223
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร 09.20-10.10 น. (คาบ 2)
8 พ30201
พลศึกษา(วอลเลย์บอล)
(1 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
อังคาร 08.30-09.10 พฤหัส 08.30-09.20
9 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พ 11.00-11.50
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
10 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
จันทร์ 08.30-09.20 น.
11 ว30262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันอังคาร 10.10 - 11.50
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
12 ง32102
การงานอาชีพ
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
xw2zig2
-
-
-
จ. 11.00-11.50
13 I30202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
vdaikt2
-
-
-
ศ. 08.30-10.10
14 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันอังคาร 13.30-14.20 , วันพฤหัสบดี 11.00-11.50
15 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
16 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
17 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
18 ก32906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พุธ 08:30-09:20 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli