ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ท30217
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพุธ 12.40 - 13.30
3 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพฤหัสบดี 08.30-10.10
4 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
-
-
-
จันทร์คาบ3,พุธคาบ7
5 ว30104
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
gjvtmac
Meet
-
-
วันพุธ เวลา 10.10-11.50น.
6 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
7 พ30201
วอลเลย์บอล
(1 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
8 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ 09.20-10.10
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
9 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน
-
-
-
ศุกร์ 13.30-14.20 น.
10 ว30262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 10.10 - 11.50
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
11 ง32102
การงานอาชีพ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
axyqjpn
Meet
-
-
วันพุธ เวลา 9.20-10.10 น.
ให้นักเรียนติดตามกิจกรรมการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ครูมด sites.google.com/singsamut.ac.th/krumotsci/home?authuser=3
12 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันจันทร์ 11.00-11.50 , วันพฤหัสบดี 12.40-13.30
13 จ32202
ภาษาจีนระดับกลาง1
(2 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันอังคาร 10.10-11.50 , วันศุกร์ 10.10-11.50
14 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
15 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
16 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว              
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร 13.30-14.20 ศุกร์ 12.40-13.30
17 ก32906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
จันทร์ 12:40-13:30 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli