ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ท30217
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
เข้ากลุ่ม
-
วันพุธ13.30-14.20
3 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอารมย์ เทพเกื้อ
-
-
-
อังคารคาบ2,ศุกร์คาบ8
4 ว30104
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
dcabho3
Meet
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 10.10-11.50 น.
5 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
6 พ30201
วอลเลย์บอล
(1 หน่วย)

นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน
-
-
-
7 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
จ 08.30-09.20
-
-
-
ตามตารางเรียน รับงานผ่านทางโอเพนแชท
8 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
ศุกร์ 11.00-11.50 น.
9 ง32222
อาหารไทย
(2 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
ศุกร์  08.30-10.10
10 ว30262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันอังคาร 12.40 - 14.20
นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เพื่อนสร้าง และเข้าเรียนตามเวลาจะมีการเชคชื่อผ่านระบบออนไลน์
11 ง32432
งานเชื่อมไฟฟ้า 2
(2 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
-
-
จันทร์ 10.10-11.50น.,ศุกร์ 8.30-10.10น.
12 ง32102
การงานอาชีพ
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
ga4yukw
-
-
-
จ. 08.30-09.20
13 I30202
การสื่อสารและการนำเสนอ
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รัก
rrbepyg
-
-
-
อ. 10.10-11.50
14 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
Zoom
วันจันทร์ 13.30-14.20 , วันพุธ 11.00-11.50
15 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
16 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
17 อ30213
สนทนากับเจ้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
18 ก32906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พุธ 10:10-11:00 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli