ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันอังคาร 09.20-10.10น. / วันศุกร์ 10.10-11.00 น.
2 ค33202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
-
-
3 ค33102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30276
Chemistry 6
(1 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
จันทร์ 15.30-16.30 / พุธ 15.30-16.30
5 ว30225
เคมี 5
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
พุธ 8.30-10.10 / พฤหัส 12.40-13.30
6 ว30286
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
smp57o4
Meet
-
-
วันศุกร์ เวลา 08.30-10.10 น.
7 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
จันทร์11.00-11.50 น. พฤหัสบดี09.20-10.10น.
8 ส33104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
ศ 12.40-13.30
9 พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันศุกร์ 13.30-14.20
10 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
09.20 - 10.10 จ.
11 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันอังคาร 12.40-14.20
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/wit-m6
12 อ33102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
13 อ30215
ภาษาอังกฤษกับเข้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
rtdruhx
-
-
-
พฤ. 10:10-11:00
line.me/ti/g/s3dwjRnsbJ
14 อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2      
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร 15.30-16.30 พฤหัสบดี 15.30-16.30
15 ก33906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พุธ 13:30-14:20 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli