ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30219
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
(0.5 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันอังคาร 11.00-11.50น. / วันศุกร์ 12.40-13.30 น.
3 ค33102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ค33203
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
วันจันทร์ 9:20 - 10:10 ,วันพุธ 9:20 - 10:10, วันศุกร์ 13:30-14:20
5 ว30286
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
ifs2lco
Meet
-
-
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-10.10 น.
6 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
อังคาร 12.40-13.30 น. และพฤหัสบดี 10.10-11.00 น.
7 ส33224
ประชากรกับคุณภาพชีวิต
(0.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
8 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
พฤ 14.20-15.10น.
9 ส33102
O-NET
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
10 พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันจันทร์ 11.00-11.50
11 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10.10 - 11.00 อ.
12 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันอังคาร 8.30-10.10
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/wit-m6
13 อ33102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
14 ญ30206
ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 3
(1 หน่วย)

นางนฤมล ทิพย์พินิจ
-
-
-
10:10-11:50
ให้นักเรียนรับใบงานผ่านทางไลน์ ตามผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 3
15 อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2
(1 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
วันอังคาร 13.30-14.20 / วันพฤหัส 12.40-13.30
16 อ30215
ภาษาอังกฤษกับเข้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
d3fall5
-
-
-
จ. 09:20-10:10,
line.me/ti/g/gvigyk32cY
17 ก33906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
ศุกร์ 14.20-15.10 น.
18 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli