ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30219
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
(0.5 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตาตารางเรียน
2 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพุธ 12.40-13.30น. / วันศุกร์ 09.20-10.10 น.
3 ค33102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ค33203
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
5 ว30286
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
cn6ovns
Meet
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30-10.10 น.
6 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
พุธ 10.10-11.00น.และ พฤหัสบดี 08.30-09.20 น.
7 ส33224
ประชากรกับคุณภาพชีวิต
(0.5 หน่วย)

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์
-
-
-
ตามตารางเรียนนักเรียน
8 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
อ. 11.00-11.50 น.
9 ส33102
O-NET
(1 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
10 พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันศุกร์ 14.20-15.10
11 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
09.20 - 10.10 พ.
12 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันพฤหัสบดี 13.30-15.10
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/wit-m6
13 อ33102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
14 อ30207
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันจันทร์ 9.20-10.10 วันอังคาร 12.40-13.30 วันศุกร์ 10.30-11.30
15 อ30215
ภาษาอังกฤษกับเข้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
2vfhtm3
-
-
-
จ. 10:10-11:00,
line.me/ti/g/U4ErMuPB7M
16 ก33906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
จันทร์ 08:30-09:20 น.
17 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli