ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท30219
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
(0.5 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
2 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพุธ 13.30-14.20น. / วันศุกร์ 13.30-14.20 น.
3 ค33102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30286
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
gxuusmw
Meet
-
-
วันอังคาร เวลา 12.40-14.20 น.
5 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายสัญชัย พิกุลงาม
-
-
-
พฤหัสบดี 13.30-14.20 น.และศุกร์ 14.20-15.10น.
6 ส33104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวราวีญา ซอมัด
-
-
-
พ 08.30-09.20
7 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
-
-
-
วันพุธ 10.10-11.00
8 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10.10 - 11.00 จ.
9 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
Zoom
วันศุกร์ 8.30-10.10
ห้องเรียนครูภราดร gg.gg/wit-m6
10 ง33232
ช่างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(2 หน่วย)

นายจตุรงค์ ขุนปักษี
-
-
-
อังคาร 10.10-11.50น.,พฤหัสบดี 10.10-11.50น.
11 อ33102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
12 อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
วันพุธ 12.40-13.30 วันพฤหัส 12.40-13.30
13 อ30215
ภาษาอังกฤษกับเข้าของภาษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
rk45noy
-
-
-
จ. 10:10-11:00,
line.me/ti/g/0wjdyJpdK4
14 ก33906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
พฤหัส 14:20-15:10 น.
15 ง33421
การขาย(แยกสาย)
(2 หน่วย)

นางสาวนฤมล สาริขา
-
-
-
-
-
_
อ.10.10-11.50น. พฤ.10.10-11.50น.
-
16 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
17 จ33202
ภาษาจีนระดับกลาง2
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli