ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพฤหัสบดีคาบที่ 3 วันศุกร์คาบที่ 4
3 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันจันทร์ คาบที่ 4 เวลา 13:00 - 14:00 น. วันพุธ คาบที่ 1 เวลา 08:30 - 09:30 น. สัปดาห์สีเหลือง วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 08:30 - 09:30 น.
4 ว21202
เครื่องมือวิทยาศาสตร์2
(1 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
จ:11.00-12.00
กลุ่มไลน์ห้องเรียนเดิม
5 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
6 ส21242
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันจันทร์ 13.00 - 14.00 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
7 ก21903
ชุมนุม “Movie for fun”
(0.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันอังคาร 13.00 - 14.00 น. (สัปดาห์สีเหลือง)
8 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
9 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
จ 09.45-10.45
10 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (ศ.08.30-09.30 น.)
11 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 13.00-14.00น.
12 พ21104
ปิงปอง
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
อังคาร เวลา 13.00-14.00
13 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ 08.30-09.30 น. พฤหัสฯ11.00-12.00 น.
14 ว 30277
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
14.30-15.30
สัปดาห์สีฟ้า ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
15 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00น.
16 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
17 อ20224
ทักษะอ่าน -เขียน
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
18 อ.21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
อังคาร 11:00-12:00 น. พุธ 13:00-14:00 น. พฤหัสบดี 09:45-10:45 น
19 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
ศุกร์ สัปดาห์คู่ 8.30-9.30
20 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์09.45-10.45 น.
รวมทั้งหมด 20 รายวิชา

 

>
Italian Trulli