ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ส21242
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรม เเสดงความคิดเห็น
3 ชุมนุม
ชมรมTO BE NUMBER ONE
(0.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ทำกิจกรรม เเสดงความคิดเห็น เกม ตอบคำถาม
4 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพฤหัสบดีคาบที่ 2 วันศุกร์คาบที่ 2 ตารางสีเหลือง: วันอังคารคาบที่ 1
นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 และเตรียมสมุดเรียน สามารถใช้สมุดเล่มเดิมได้คะ
5 ก21903
กิจกรรมชุมนุม
(0 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
6 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
พ:08.30-09.30 (สัปดาห์สีเหลือง) ศ:08.30-09.30 (สัปดาห์สีฟ้า)
7 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันพฤหัสบดี คาบที่ 4 เวลา 13:00 -14:00 น
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
8 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
อ 13.00-14.00
9 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
10 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 09.45-10.45 น.
11 ศ20218
กีตาร์
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
12 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
13.00-14.00
13 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพุธ เวลา 09.45-10.45 น.
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.11.00-12.00น./ ศ.13.00-14.00น.
15 อ22101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
อังคาร คาบ3 พฤหัสบดี คาบ 3 ศุกร์ คาบ 3
16 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พุธ สัปดาห์คู่ 11.00-12.00
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 11.00-12.00 น.
18 ศ23102
ทัศนศิลป์
(1.5 หน่วย)

นายจตุพล บุนนาค
-
-
-
ตามตารางเรียน
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli