ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันพุธ คาบที่ 4 เวลา 13:00 -14:00 น วันศุกร์ คาบที่ 1 08:30 - 09:30 น. สัปดาห์สีเหลือง วันจันทร์ คาบที่ 1 08:30 - 09:30 น.
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันพุธ คาบที่ 3 เวลา 11:00 -12:00 น
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
6 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (พฤ.11.00-12.00 น.)
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ08.30-09.30
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
8 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพุธ เวลา 08.30-09.30 น.
9 ก21903
ชุมนุม FreeLance FreeTime
(0.5 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
13.00-14.00
10 ง21322
อาหารพื้นเมือง
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
13.00-14.00
11 ง21103
การงานอาชีพ 1
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันจันทร์ คาบ 3 สัปดาห์สีฟ้า วันอังคาร คาบ 1 สัปดาห์สีเหลือง
12 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 13.00-14.00 น.
13 ก21903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตาราง
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
15 อ20210
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
ศุกร์ คาบที่ 4
16 อ.21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
จันทร์ 08:30-09:30 น. พฤหัสบดี 13:00-14:00 น. ศุกร์ 09:45-10:45 น.
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 11.00-12.00 น.
18 ศ23102
ทัศนศิลป์
(1.5 หน่วย)

นายจตุพล บุนนาค
-
-
-
ตามตารางเรียน
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli