ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลือง วันจันทร์คาบที่ 1(8.30น.-9.30น.)วันศุกร์คาบที่4(13.00น.-14.00น.)ตารางสีฟ้าวันพุธคาบที่3(11.00น.-12.00น.)
2 ค21202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพฤหัสคาบที่ 2 วันจันทร์คาบที่ 1
3 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางเรียน
4 ว21202
เครื่องมือวิทยาศาสตร์2
(1 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
ศ:09.30-10.30 (สัปดาห์สีเหลือง) ศ:09.45-10.45 (สัปดาห์สีฟ้า)
กลุ่มไลน์ห้องเรียนเดิม
5 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
6 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30
7 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันศุกร์ คาบ 3 เวลา 11.00-12.00น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
8 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (ศ.11.00-12.00 น.)
9 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 08.30-09.30น.
10 พ21104
ปิงปอง
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พฤหัส เวลา 08.30-09.30 น.
11 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
จันทร์ 13.00-14.00 น. อังคาร 11.00-12.00น.
12 ก 21903
ชุมนุม MBTI
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
line, meet
13.00 - 14.00
13 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 11.00-12.00 น.
14 ง21103
การงานอาชีพ1
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันจันทร์คาบที่ 2 ตารางสีเหลือง: วันจันทร์คาบที่ 1
15 อ22101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
จ. คาบ3 อังคาร คาบ 4 พุธ คาบ 3
16 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
ศุกร์ สัปดาห์คู่ 11.00-12.00
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli