ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางเรียน
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันจันทร์ 08.30 - 09.30 น. และวันพฤหัสบดี 11.00 - 12.00 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
4 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
5 ก21903
Let's do it
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ติดตามข่าวสารทางไลน์กลุ่มค่ะ
6 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
พ 08.30-09.30 พฤ08.30-09.30
7 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (อ.08.30-09.30 น.)
8 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ11.00-12.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
9 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 08.30-09.30 น.
10 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ 08.30-09.30 น. ศุกร์ 08.30-09.30 น.
11 ง21382
เลือกเสรี ธุรกิจ2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันจันทร์คาบ 4 สีฟ้า วันจันทร์คาบ 3 สีเหลือง
12 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
13 ง21103
การงานอาชีพ1
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพุธคาบที่ 2 ตารางสีเหลือง: วันพุธคาบที่ 1
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พ.11.00-12.00 ศ.11.00-12.00
15 อ22101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
นทร์ คาบ 2 อังคาร คาบ 2 พฤหัสบดี คาบ 2
16 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร สัปดาห์คู่ 11.00-12.00
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli