ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า :วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 08:30 - 09:30 วันอังคาร คาบที่ 1 เวลา 08:30 - 09:30 น. สัปดาห์สีเหลือง วันศุกร์ คาบที่ 1 08:30 - 09:30น.
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
4 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลือง วันพฤหัสบดี คาบ 4 เวลา 13.00-14.00น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
5 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (จ.11.00-12.00น. และ ศ.09.45-10.45น.) สัปดาห์สีเหลือง(พฤ 11.00-12.00น.)
6 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ11.00-12.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
7 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพุธ เวลา08.30-09.30 น.
8 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ 09.45-10.45 น. จันทร์ 08.30-09.30 น.
9 ศ20213
กลองยาว
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันจันทร์ 13.00 ตารางสีเหลือง วันจันทร์ 11.00
10 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 09.45-10.45 น.
11 ง21103
การงานอาชีพ1
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันศุกร์คาบที่ 4 ตารางสีเหลือง: วันศุกร์คาบที่ 3
12 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
13 อ.21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
พุธ11:00-12:00 น. ศุกร์ 11:00-12:00 น. อังคาร 08:30-09:30 น.
14 ก 21903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
Tuesday 01:00-02:00 p.m
15 อ 20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พฤหัส สัปดาห์คี่ 13.00-14.00
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
16 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พฤหัสบดี 08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli