ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางเรียน
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
4 ส21101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
6 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (พ.08.30-09.30 น.)
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ13.00-14.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
8 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น.
9 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
อังคาร 11.00-12.00 น. พุธ 11.00-12.00 น.
10 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00 น.
11 ง21366
งานไฟฟ้าเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
จ. 11.00-12.00 จ.13.00-14.00
12 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
13 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.13.00-14.00 พฤ.13.00-14.00
14 ก21903
ชุมนุม หว่อ อ้าย จงกั๋ว
(0.5 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.13.00-14.00
15 อ22101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
จันทร์ คาบ1 พุธ 2 พฤหัสบดี คาบ3
16 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
ศุกร์ สัปดาห์คี่ 13.00-14.00
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli