ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(34 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฟ้าอังคารคาบ2 พฤ คาบ1 ศุกร์ คาบ4
มุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน ทำกิจกรรมครบ สุภาพ ร่วมตอบคำถาม. เข้าเรียนครบ
2 ก21903
ชุมนุมDrawing by doing
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
13.00-14.00น.
3 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันจันทร์คาบที่ 2 วันอังคารคาบที่ 1 ตารางสีเหลืองวันพฤหัสบดีคาบที่ 1
ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตรภาคเรียนที่ 2 สามรถใช้สมุดต่อจากภาคเรียนที่ 1 ได้เลยคะ
4 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลือง วันศุกร์ คาบ 4 เวลา 13.00-14.00น.
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
6 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
จ 11.00-12.00 พ09.45-10-45
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ11.00-12.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
8 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30-09.30 น.
9 ศ21102
ทัศนศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
ศุกร์ 11.00-12.00 น. อังคาร 08.30-09.30 น.
10 ศ21102
ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
(1 หน่วย)

นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
-
-
-
google meet
ศ.11.00-12.00/อ.8.30-09.30
11 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.45-10.45 น.
12 ง21341
เสรี ม.1 การปลูกพืชผักทั่วไป
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
13 ง21103
การงานอาชีพ1
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพฤหัสบดีคาบที่3 ตารางสีเหลือง: วันพฤหัสบดีคาบที่ 3
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
15 อ22101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
สีฟ้า ศุกร์ คาบ 2 สีเหลือง จันทร์ คาบ1 พุธ คาบ1
16 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พฤหัส สัปดาห์คู่ 13.00-14.00
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พุธ 08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli