ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลืองวันศุกร์คาบที่2(8.30น.-9.30น.)ตารางสีฟ้าวันจันทร์คาบที่1(18.30น.-9.30น.)วันพุธคาบที่1(8.30น.-9.30น.)
2 ค21102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางเรียน
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันพฤหัสบดี 08.30 - 09.30 น. และวันศุกร์ 13.00 - 14.00 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
4 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
13.00-14.00
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีเหลือง (ศ.11.00-12.00 น.)
6 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ13.00-14.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
7 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 09.45-10.45 น.
8 ศ21102
ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
(1 หน่วย)

นางสาวศรินทร์รตา ชูเชื้อ
-
-
-
google meet
พ.11.00/พฤ.9.45-10.45
9 ง21103
การงานอาชีพ1
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
วันพฤหัสบดี 11.00-12.00 น.
10 ส21242
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
สัปดาห์สีเหลือง วันจันทร์ 13.00 น.
11 ก21903
ชุมนุมเพื่อนช่วยเพื่อน
(0 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
วันอังคาร 13.00 น.
12 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-09.30 น.
13 ง21342
เลือกเสรี (การผลิตพันธุ์ไม้)
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันจันทร์คาบที่ 4ตารางสีเหลือง: วันจันทร์คาบที่ 3
14 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
จ.08.30-09.00น./ศ.09.45-10.45น.
15 อ22101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
สีฟ้า อังคาร คาบ1 พุธคาบ1 สีเหลือง ศุกร์ คาบ3
16 อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร สัปดาห์คี่ 13.00-14.00
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
17 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
จันทร์ 09.45-10.45 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli