ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท21102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
-
-
-
2 ค21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันจันทร์คาบที่ 1 วันอังคารคาบที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบที่ 1
นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 สามารถใช้สมุดต่อจากเล่มเดิมได้คะ
3 ว21102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
-
-
4 ส21101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
5 ส21104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
สัปดาห์สีเหลือง : วันพฤหัสบดี คาบที่ 3 เวลา 11:00 -12:00 น
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
6 ส21102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (จ.09.45-10.45น. และ อ.13.00-14.00น.) สัปดาห์สีเหลือง(พฤ 08.30-09.30น.)
7 พ21104
พลศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
8 พ21102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30-09.30 น.
9 ง21103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
09.45-10.45
10 ง21386
บัญชี 2
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
ฟ้าจันทร์ 13.00 - 14.00 น. เหลืองจันทร์ 11.00 - 12.00 น.
11 ว21262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-09.30 น.
12 ก21903
ชุมนุม E-Sport
(0.5 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line meeting
ตามตารางเรียน
13 จ20202
ภาษาจีนเบื้องต้น2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
14 อ20210
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
อังคาร คาบ3
15 อ.21102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
อังคาร 08:30-09:30 น. พุธ 11:00-12:00 น. ศุกร์ 11:00-12:00 น.
16 ก21906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 13.00-14.00 น.
17 ศ23102
ทัศนศิลป์
(1.5 หน่วย)

นายจตุพล บุนนาค
-
-
-
ตามตารางเรียน
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli