ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 13:00 - 14:00 วันอังคาร คาบที่ 3 เวลา 11:00 -12:00 สัปดาห์สีเหลือง วันศุกร์ คาบที่ 1 เวลา 8:30 - 9:30
2 ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ค22102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันพุธ คาบที่ 3 เวลา 11:00 -12:00 น วันศุกร์ คาบที่ 2 เวลา 09:45 - 10:45 น
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
5 ก22903
ชุมนุม the creator
(0 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
อ. 13.00-14.00 น.
-
-
-
6 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
7 ส 22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 13.00-14.00 น.
9 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พฤหัส เวลา 08.30-09.30 น.
10 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันพฤหัสบดีและศุกร์ 11.00
11 ว30278
ไมโครคอนโทลเลอร์
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
-
12 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
09.45-10.45 น.
13 ง22103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
14 อ.22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันจันทร์ 09.45-10.45น. วันพุธ 08.30-09.30นใ วันพฤหัสบดี 09.45-10.45น.
15 อ.20227
โครงงานภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันอังคาร14.30น.-15.30น. วันพุธ14.30น.-15.30น. วันพฤหัสบดี 14.30น.-15.30น.
16 อ20204
ภาษาอังกฤษรอบรู้4
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30-09.30 ตารางสีเหลือง
17 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
ศุกร์ 11.00-12.00 น.
18 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ IS2
(1 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 13.00-14.00 น. อังคาร 11.00-12.00 น.
เรียนสลับคาบคู่-คี่แต่ละสัปดาห์
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli