ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า: วันพุธ คาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น. สัปดาห์สีเหลือง : วันจันทร์ คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น. วันพฤหัสบดี คาบที่ 1 เวลา 8:30-9:30 น.o
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
4 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
5 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30-09.30
6 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
7 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
จันทร์ เวลา13.00-14.00
8 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
9 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันพุธ คาบ 3 สีฟ้า วันพุธ คาบ 3 สีเหลือง
10 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ IS2
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันพฤหัสบดี 13.00 - 14.00
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
11 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
08.30-09.30 น.
12 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันพุธ9.45-10.45 วันศุกร์ 8.30-9.30
13 อ20204
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
08.30-09.30
14 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
อังคาร เวลา 10.10 - 11.00, พุธ เวลา 12.40 - 13.30, ศุกร์ เวลา 09.20 - 10.10
15 ส22244
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
เข้ากลุ่ม
-
-
จันทร์ เวลา 14.20 - 15.10
16 ก22903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
เข้ากลุ่ม
-
-
อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
17 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
11.00-12.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli