ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ก22903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
2 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า: วันอังคาร คาบที่ 1 เวลา 8:30- 9:30 น. วันพุธ คาบที่ 1 เวลา 8:30-9:30 น. วันพฤหัสบดี คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00
3 ค22102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า: วันจันทร์ คาบที่ 2 เวลา 9:45 - 10:45 น. สัปดาห์สีเหลือง : วันพุธ คาบที่ 1 เวลา 8:30 - 9:30 น วันพฤหัสบดี คาบที่ 4 เวลา 13:00 - 14:00 น.
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 08.30 - 09.30 น. วันอังคาร 09.45 - 10.45 น.
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
พฤหัสบดี เวลา 08.30-09.30
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 11.00-12.00 น.
8 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พุธ เวลา 09.45-10.45
9 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
10 I 20202
IS
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันศุกร์สัปดาห์สีฟ้า 11.00-12.00 วันอังคารศัปดาห์สีเหลือง 11.00-12.00
วันศุกร์สัปดาห์สีฟ้า 11.00-12.00 วันอังคารศัปดาห์สีเหลือง 11.00-12.00
11 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันศุกร์ คาบ 4 สีฟ้า วันศุกร์ คาบ 4 สีเหลือง
12 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
09.45-10.45 น.
13 อ.22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันอังคาร 11.00น.-12.00น. วันพุธ11.00-12.00น. วันพฤหัสบดี 11.00-12.00น
14 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.08.30-09.30 ศ.08.30-09.30
15 อ30204
ภาษาอังกฤษรอบรู้4
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 13.00-14.00 ตารางสีฟ้า
16 ก22903
Squid Game
(0.5 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
17 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli