ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันศุกร์ คาบที่3 เวลา 11:00 - 12:00 น วันพฤหัสบดี คาบที่ 4 เวลา 13:00 -14:00 น. สัปดาห์สีเหลือง: วันอังคาร คาบที่ 1 เวลา 8:30 - 9:30 น.
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันอังคารคาบที่ 2 วันพุธคาบที่ 4
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
-
-
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
7 ก21903
กิจกรรมชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
9 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
จันทร์ เวลา11.00-12.00
10 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
11 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ IS2
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันพฤหัสบดี 11.00 - 12.00
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
12 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
08.30-09.30 น.
13 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
วันศุกร์ 8.30 - 9.30 น.
14 อ20204
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันพุธ 08.30-09.30
15 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
จันทร์ เวลา 09.20 - 10.10, อังคาร เวลา 08.30 - 09.20, ศุกร์ เวลา 11.50 - 12.40
16 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
จันทร์ 13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli