ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลืองวันพุธคาบที่ 4(13.00น.-14.00น.)ตารางสีฟ้าวันพฤหัสบดีคาบที่1(8.30น.-9.30น.)วันศุกร์คาบที่4(13.00น.-14.00น.)
2 ค22202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า จ. 09.45-10.45 น. , ศ. 11.00-12.00 น. , ตารางสีเหลือง พ. 08.30-09.30 น.
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
พฤ 08.30-09.30 / ศ 13.00-14.00
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ คาบที่ 1 08.30-09.30 น. (สัปดาห์สีฟ้า)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น.
8 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พฤหัส เวลา 13.00-14.00
9 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันพุธ 09.45 ตารางสีเหลือง วันพฤหัสบดี 11.00
10 I 20202
IS
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
อังคาร สีฟ้า 13.00-14.00 และ อังคารสีเหลือง 11.00-12.00
อังคาร สัปดาห์สีฟ้า 13.00-14.00 และ อังคารสัปดาห์สีเหลือง 11.00-12.00
11 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
08.30-09.30 น.
12 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
ฟ้าอังคาร 9.45 - 10.45 น. เหลืองอังคาร 8.30 - 9.30 น.
13 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันจันทร์ 08.30-09.30 วันพฤหัสบดี 09.45-10.45 วันศุกร์ 09.45-10.45
14 อ20204
ภาษาอังกฤษรอบรู้4
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 13.00-14.00 ตารางสีฟ้า
15 ก22903
ชุมนุม English for everywhere
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 13.00-14.00 ตารางสีเหลือง
16 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พฤหัสบดี 13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli