ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันศุกร์ คาบที่ 3 เวลา 11:30 - 12:00 น. สัปดาห์สีเหลือง วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 8:30 -9:30 น. วันพุธ คาบที่ 3 เวลา 11:00 - 12:00 น.
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ยึดตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
4 I20202
ค้นคว้าอิสระ
(1 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันศุกร์ 13.00 - 14.00 น. และ 11.00 - 12.00 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร คาบ3 11.00-12.00 น. (สัปดาห์สีฟ้า)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
7 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (อ.11.00-12.00 น.)
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 09.45-10.45 น.
9 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พฤหัส เวลา 13.00-14.00
10 -
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
13:00 - 14:00 น.
11 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
12 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันอังคาร คาบ 2 สัปดาห์สีฟ้า วันอังคาร คาบ 1 สัปดาห์สีเหลือง
13 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
11.00-12.00 น.
14 อ.22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันจันทร์ 11.00น.-12.00น.วันอังคาร 08.30-09.30น. วันพุธ 09.45-10.45น.
15 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันอังคาร11.00-12.00 วันพฤหัสบดี11.00-12.00
16 อ20204
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันศุกร์ 13.00-14.00
17 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
พฤหัสบดี 13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli