ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลืองวันจันทร์คาบที่ 4(13.00น.-14.00น.)วันพฤหัสบดีคาบที่4(13.00น.-14.00น.)ตารางสีฟ้าวันศุกร์คาบที่3(11.00น.-12.00น.)
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า พ. 11.00-12.00 น. , พฤ. 08.30-09.30 น. , ตารางสีเหลือง จ. 11.00-12.00 น.
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
4 ก22903
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
-
-
-
อังคาร เวลา 13.00-14.00 น.
5 ก22903
TPP astronomy
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
6 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
7 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 11.00-12.00 น.
9 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พฤหัส เวลา 11.00-12.00
10 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
13:00 -14:00
11 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันจันทร์ 11.00 วันพฤหัสบดี 09.45
12 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันศุกร์ คาบ 2 สัปดาห์สีฟ้า วันศุกร์ คาบ 1 สัปดาห์สีเหลือง
13 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
11.00-12.00 น.
14 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พ.11.00-12.00 ศ.13.00-14.00
15 อ20204
ภาษาอังกฤษรอบรู้4
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 13.00-14.00 ตารางสีเหลือง
16 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
จันทร์ เวลา 08.30 - 09.20, พุธ เวลา 13.30 - 14.20, ศุกร์ เวลา 08.30 - 09.20
17 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
09.4510.45 น.
18 I20202
IS
(1 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli