ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า: วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 8:30 - 9:30 น. วันพฤหัสบดี คาบที่ 1 เวลา 8:30-9:30 น. สัปดาห์สีเหลือง วันจันทร์ คาบที่ 1 8:30-9:30 น.
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
จ 13.00-14.00 / พฤ 13.00-14.00
4 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันศุกร์ คาบที่4 13.00-14.00 น.(สัปดาห์สีฟ้า)
นักเรียนแสกน QR-CODE เข้าเรียนตามวัน/เวลาในตารางเรียน
5 ส22102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันอังคาร เวลา11.00-12.00วันพุธ เวลา 08.30-09.30 วันศุกร์ เวลา 08.30-09.30
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (พ.11.00-12.00 น.)
7 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
8 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
ศุกร์ เวลา 11.00-12.00
9 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
10 ส22244
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันจันทร์ คาบที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น. สัปดาห์สีฟ้า
11 ก22903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันอังคาร คาบ 4 สัปดาห์สีเหลือง
12 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ IS2
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันอังคาร 08.30 - 09.30
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
13 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
13.00-14.00 น.
14 ง22103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
15 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
จันทร์ 11.00-12.00 อังคาร 13.00-14.00
16 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันจันทร์ 09.45-10.45 วันพุธ 13.00-14.00 วันศุกร์ 08.30-09.30
17 อ20204
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันอังคาร 11.00-12.00
18 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli