ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลืองวันศุกร์คาบที่2(9.45น.-10.45น.)ตารางสีฟ้าวันจันทร์คาบที่3(11.00น.-12.00น.)วันพฤหัสบดีคาบที่4(13.00น.-14.00น.)
2 ค22102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันอังคาร คาบที่ 2 เวลา 9:45 - 10: 45 น วันพฤหัสบดี คาบที่ 3 เวลา 11:00 - 12:00 น. วันศุกร์ คาบที่ 4 เวลา 13:00 - 14:00 น
3 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 08.30 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.45 -10.45 น.
4 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
5 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
6 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันพฤหัส เวลา 11.00-12.00 น.
7 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
จันทร์ เวลา11.00-12.00
8 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันอังคาร 11.00 ตารางสีเหลือง วันจันทร์ 08.30
9 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันพุธ คาบ 2 สีฟ้า วันพุธ คาบ 1 สีเหลือง
10 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
11.00-12.00 น.
11 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
(1 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
08.30-09.30 น.
12 ก22903
กิจกรรมชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00
13 อ.22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันจันทร์13.00น. - 14.00น. วันอังคาร11.00น.-12.00น. วันศุกร์ 08.30น.-09.30น.
14 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
พ.13.00-14.00 พฤ.13.00-14.00
15 อ20204
ภาษาอังกฤษรอบรู้4
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 08.30-09.30 ตารางสีเหลือง
16 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli