ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 11:00-12: 00 น. สัปดาห์สีเหลือง วันพฤหัสบดี คาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า จ. 08.30-09.30 น. , ตารางสีเหลือง พ. 11.00-12.00 น. , พฤ. 13.00-14.00 น.
3 ก22903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตามตารางเรียน
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 09.30 น.
5 ส22102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
7 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีเหลือง (จ.08.30-09.30 น.)
8 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
9 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
อังคาร เวลา 09.45-10.45
10 ศ22102
ดนตรี
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
13.00-14.00
11 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
11.00-12.00 น.
12 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
(1 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
13.00-14.00 น.
13 ง22103
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
14 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันจันทร์13.00-14.00 วันพฤหัสบดี13.00-14.00
15 อ20204
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 11.00-12.00
16 อ22102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
อังคาร เวลา 09.20 - 10.10, พุธ เวลา 08.30 - 09.20, ศุกร์ เวลา 10.10 - 11.00
17 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
09.45-10.45 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli